Adatkezelési tájékoztató:

1. A 1234 Development Solutions Kft. (székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 2/B. I/6. Adószám: 27076181-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-348074 továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közleményt és annak tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelése megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

A webáruház szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelési nyilatkozat, adatkezelésével felmerülő irányelvek folyamatos elérése a http://bodycenter.hu/cms/adatkezelesi_tajekoztato.html webcímen biztosított.

A Szolgáltató az adatokat a törvényben előírtak szerint, legnagyobb körültekintéssel kezeli, mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságukat garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak a hatályos jogszabályokkal, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Ezen adatkezelési alapelveket alábbiakban ismerteti.

 

 2. Cégnév: 1234 Development Solutions Kft.

Székhely / posta cím: 1035 Budapest, Szentendrei út 2/B. I/6.

Adószám: 27076181-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-348074

Elektronikus elérhetőség:  info@bodycenter.hu

Általános szerződési feltételek:  http://bodycenter.hu/aszf

 

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés időtartama

Megrendelések lehető legjobb kiszolgálása, kommunikáció a megrendelővel, számlázás

E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

 

8 év

Hírlevél,  marketing kommunikáció

Név, e-mail cím

a hozzájárulás visszavonásáig

 

 

4. Az adatkezelés jogalapja

A Megrendelő, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint.

 A rendelés leadásával és az adatok megadásával, illetve a rendelés oldalon található checkbox bepipálásával a Megrendelő hozzájárul a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

5. Adatfeldolgozók

Név

tevékenység

elérhetőség

http://123szamla.hu/

online számlázás

+36 30 535 2181

Kontornet Bt.

tárhelyszolgáltató

info@startuzlet.hu

Sprinter Kft.

csomaglogisztika

06 1 881 2615

 

 

6. Szolgáltató. adatkezelési alapelvei

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Személyes adat akkor kezelhető, ha  ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
  • A kezelt személyes adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  • Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
  • Személyes adatot az adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy hatályos jogszabályokban foglaltak szerint jár el.
  • Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

7. Adatbiztonság

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

8. Cookie-k

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, azt letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

9. Google Analytics

A szolgáltatás igénybe vesz külső statisztikai eszközt, melynek során a látogatói adatok, szokások kerülnek naplózásra, illetve rögzítésre a kimutatások készítéséhez. A szolgáltató a Google Analytics rendszerét használja. Google adatkezelési nyilatkozatát az alábbi címen tekintheti meg: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

10. Jogorvoslati lehetőség

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon +36 (1) 391-1400
Web: http://naih.hu/kapcsolat.html
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.